Cơ sở bảo dưỡng kiểm định xe, lợi cả đôi đường

Cục Đăng kiểm Việt Nam đang xây dựng phương án cho phép cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô 3S, ...